设为首页 加入收藏

用户注册· 联系站长 · · ·

>> 您现在的位置: 文山苗族网 HMONGB BANGX DEUS DEB >> 苗文空间 >> 文章作品 >> 正文
 
 

苗文短篇小说:KEV HLUB HAUV KOB NAG

文山苗族网 HMONGB BANGX DEUS DEB·[2015-6-23 22:47:50]

(Dab Neeg Tshiab)

KEV HLUB HAUV KOB NAG

雨 中 情

[Tus sau yog Chij Tsab]

作者 张元奇

 

Mim yuav mus pem Moos Toom ib zaug.

Nws muaj ib tug tis nyab npaws, ua nyab los pem Moos Toom los. Tis nyab npaws hais tias, pem Moos Toom i zoo ua noj ua haus, roob siab npaum twg dej siab npaum twg, pem qaum tsev tej hav zoov nuj txeeg xiab, ib yim neeg cog haws ntau caum mws()……

Tig rov los saib peb Tooj Kam, toj roob hauv pes do cuas, txhua qhov txhua chaw qhov zeb qhov cav, tsis muaj dej haus, noj mov kuam xwb……

Li no ,Mim npaj yuav mus Moos Toom, mus poob rau hauv tis nyab npaws niam tais lawv tsev ib ntus hnub nyoog, saib seb lub Moos Toom ko zoo li cas, thiab saib seb lawv kab noj kev haus mus li cas.

Lub zos ua Mim nyob no hu ua Dawm Cav. Noj tas tshais, Mim ris tau lub hnab, ntim tej phuam ntxuav muag thiab suam txhuam hniav tshuaj yaug ncauj, tseem muaj ob peb lub me tsho thiab, txawm sawv kev mus lawm. Nws tsis paub yuav mus nyob ntev li cas,

Mim yuav taug txoj me kev hauv zos mus rau tom lub kiab Tooj Kam, thiaj li zaum tsheb mus rau lub nroog Muaj Lij Phub, so ib hmos, mam li hloov tsheb mus rau Moos Toom, deb kawg li yom.

Mim sawv kev, taug kev txog tom roob, ob sab ntug kev tej paj ncais toj, paj ncais thoob tawg ua tshiab tshais, zoo zoo nkauj. Mim lov tau ib teg paj, nrhiav tau txoj hmab los khi ruaj. Nws xav tias, mus kev deb deb, coj tes paj yus teb yus chaw, tau ua luag.

Mus txog Tooj Kam, zaum hlo pab tsheb, tsaus ntuj mus txog Muaj Lij Phub, so ib hmos, hnub tim ob zaum tsheb txog Moos Toom, tsis muaj dab tsi tshwj xeeb thiab txawv txav.

Txog Moos Toom nqes hlo tsheb, Mim pom hauv plawv kiab muaj ib lub thiaj txiv(台子), muaj ib pab neeg nyob saud hu li hu nkauj, seev li seev cev, tsoom neeg coob coob vij nthwv rau ib cheeb tsam.

Cov saum thiaj txiv dhia tas nqes los, tus tuav ntees nce mus tshaj tawm tias:

“Tam sim no npuaj teg tos txais tus tub hluas Kim los saum no hu ib zaj nkauj Hmoob rau sawv daws mloog.”

Tus tub hluas uas npe hu ua Kim no nce rau saum thiaj txiv, hu ib zaj nkauj Hmoob kho kho siab, zoo zoo mloog, ua Mim lub siab ya fab fuj fo.

Qhov tseeb mas Mim tsis yog nyiam mloog zaj nkauj no xwb, nws yog xav tias cas tus tub hluas no zoo li yus twb tau paub dua los, tab sis ho nco nco tsis tshua tau.

Nkauj hu txog tog, yog paj nruag quas zaj, tub hluas Kim sawv rau saum thiaj txiv, ncig yuj yeev thiab xav ua xyuj xywv.

Mim ua ras dheev, muab hlo tes paj uas nws coj Tooj Kam tuaj i, dhia hlo rau saum thiaj txiv, cev kiag rau Kim, qhov muag ua tib zoo ntsia tseeb tseeb seb yus puas xav nyog tawm yog leej twg.

Kim ib nyuag khoov duav, txais kiag tes paj, hais ib lo “ua tsaug”, ho muab tes paj co co yoj yim rau tsoom neeg, ob txhais qhov muag ntsia ntsoov Mim nqes mus nram qab lawm.

Mim nqes los, saib thiab mloog Kim hu zaj nkauj tas, txawm tig cev tawm hauv pawg neeg.

Nws mus tom ntug kiab noj ib pluag su.

Tis nyab npaws tau hais dua tias, lub zos uas lawv niam tais yawm txiv nyob ntawd hu ua Pas Hawv. Mim nug dua tus tswv muag su, paub tias Pas Hawv nyob rau pem roob siab es tseem yuav mus ko taw li ib teev ntau thiaj li txog, thiab nug tau tias yuav mus txoj kev twg, li mas txawm sawv kev mus kiag.

Puag tab twb tseem tshav ntuj kub lug, cas ib pliag xwb txawm siv tsaus huab ntom ntuj nti tuaj, saib ntsoov ib kob nag hlob yuav poob nqes los kiag.

Mim ke mus ke saib ob sab kev puas muaj qhov chaw zoo nkaum nag, txawm tias nws tawm rooj nco ntsoov coj kaus kuas, yog nag hlob no yuav tsum yog muaj chaw nkaum zoo dua.

Nws saib pom tim plas toj uas nyob tsis deb tom ntej ntawd, sau qaum kev muaj ib lub me tsev zov teb, thiab muaj tus tub hluas zoo li kwv rawv ib me yam dab tsi tseem tab tom mus quj qees tom nws hauv ntej. Nws khiav ya ntxiag mus txog tub hluas ib cag, nthuav kiag lub kaus roos hlo rau saum tub hluas taub hau, hais ua ceev ceev tias:

“Mus, tsawg tsuag khiav mus saum qaum kev!”

Hais tas, saib twb tsis tau saib, cab kiag tub hluas txawm khiav rau saum qaum kev lub tsev zov teb. Qhov zoo mas yog lawv khiav tau sai, nag hlob khob lawv lub kaus nrov ua nrij lij nrawj lawj xwb, twb tsis tau ntub raug lawv kiag li.

Txog hauv lub tsev zov teb, Mim kaw lub kaus, tig plhu saib tus tub hluas no: Ntuj aw, ua cas, ua cas, ua cas yog tus tub hlus Kim uas puag tab hu nkauj nyob tom kiab!!!

Mim muab kaus laim rau ib sab, qw ib suab “hob”, ob txhais tes xyab ua daj, xav los puag Kim. Tes twb mus txog ib tog, Mim ho xav tias ntshe tsis tshua zoo nkauj, mas cia li nres lawm.

Kim los saib tawm Mim lawm thiab, ob leeg ua txhij qw tias:

“Yog koj sav!!!”

Hais tas, luag ib niag tsaug ua “haj haj haj haj!”

Mim hais ua qab qab siab tias:

“Leej nus Kim, koj mas tshaj yeej kawg, hu nkauj zoo mloog heev li.”

“Tsis hais li ko mav leej muam, luag twb tsis txawj thiab, lam qw xwb os. Ua tsaug koj tes paj. Nev, kuv tseem coj los thiab.” Kim hais tas, rho tes paj hauv hnab tawm los. Hais ntxiv: “Kuv tseem xav tias, cas yuav muaj ib tus ntxhais Hmoob zoo nkauj zoo siab npaum luaj no, xa kuv ib teg paj, xa tas cia li mus lawm. Vim tias kuv tseem yuav nyob saum thiaj txiv hu nkauj, ho mus caum nws tsis tau li. Sim neej no mas, ntshe yuav tsis tau rov qab ntsib nws ib zaug ntxiv li lauj.”

“Eev, yog li koj hais thiab las mav, leej nus Kim, kuv los xav tib yam nkaus li koj hais ntawd thaib. Kuv xav tias, cas yuav tau pom ib tus tub hluas hu nkauj zoo ua luaj li, ntshe kuv yuav tsis tau ntsib nws zaum ob li lauj. Cas txoj hmoov ho yuav zoo ua luaj li no es, wb ciav tau ntsib lawm tiag.”

Kim tig cev mus xauj xauj hauv lub tsev zov teb, pom muaj ib lub me txaj, txawm hu Mim tias:

“Leej muam, los, los zaum saum txaj no, ob leeg mam tham.”

Zaum zoo, Kim tias:

“Leej muam, ua li koj nyob lub zos twg os, cas kuv zoo li tsis tau ntsib dua koj ib zaug li?”

Mim teb kiag tias:

“Kuv, kuv tsis nyob lub zos twg, kuv tsev nyob rau puag nram Tooj Kam ub. Kuv lub npe hu ua Mim. Peb muaj ib tug tis nyab npaws, nws yog ua nyab lub zos Pas Hawv pem nej no mus, es kuv yuav tuaj pem nej no nyob ib ntus hnub nyoog.”

“Vuag, Pas Hawv, yog kiag peb lub zos ntag lauj. Ua li nej tus tis nyab npaws yog leej twg?”

“Nplias, nws lub npe hu ua Nplias no.”

Hnov li, tub hluas lub cev ib nyuag tshee, tab sis ib ntsais muag xwb ho nyob tus yees lawm.

Ob leeg twb tsis hais lus lawm. Dhau ib me pliag, Kim tias:

“Ua li, tus ntxhais Nplias no ua cas ho mus ua nyab rau nram nej lawm, koj puas paub?”

“Zoo li yog lawv mus ua zog tom Kav Toob (广东) sib paub es thiaj li sib yuav tsis sub.”

Kim tsis tau hais lus, ntsiag to.

Xav xav, Mim tias:

“Aiv, nus Kim, puag tab nyob tom kiab, kuv hnov koj hu nkauj mas zoo mloog kawg nkaus li, ua li nyem no lub ntuj los los nag, koj yuav mus tsev los mus tsis tau, es hu ib zaj nkauj rau kuv mloog saib. Thiab qhia kuv, kuv los nyiam nyiam hu nkauj thiab xav xav hu nkauj li mav.”

“Kuv los hu tsis zoo thiab, koj hais li ko ces kuv los hu ib zaj nkauj Suav, muaj npe tias 下定决心忘记你, lus Hmoob mas yog TXIAV TXIM IB SIAB HNOV QAB KOJ.”

Hais tas, Kim rho lub cij thab (吉他) los ntiv paj nruag cuab suab, tsa suab hu tias:

走在彷徨的路上
我的心情暗自伤
多少快乐的往事
都随风儿去远方
说好不悲伤
为何泪红了眼眶
只因对你情太深

Hu txog nov Kim ho hloov ua lus Hmoob:

Hlub txog tav nov wb sib tso,

Khaub zig ntxiv mus los qab hau tsis loj.

Kev hlub plooj kuv lub qhov muag hlo,

Hnub no npaj siab yuav ncaim koj.

Mus txog ntuj fab teb do,

Kuv yuav nco koj ua li cas nco.

Nco koj txhua hnub txhua hmo,

Txiav txim ib siab hnov qab koj.

Kim hu nkauj mas, lub suab nkoov, lub suab ntxhee, kho siab, mob siab, hu txog qhov tej uas tseem ceeb, Kim ncia ncia, ntws ntws kua muag.

Saib ntsoov, saib ntsoov, Mim nco txog lawm lauj, xyab ib txhais tes tawm los, ib tug ntiv tes taw rawv Kim, qw ib suab:

“Kaub …… Kim …… Yaj!”

Qw tas, mus tuav tau Kim ob txhais npab, cab nws sawv saum txaj los, qawm rawv nws caj dab, dhia paj paws, qw ib suab tas ib suab thiab:

“Kaub Kim Yaj Kaub Kim Yaj! Kuv txawm xav tias ua cas zoo li nyob qhov twg pom dua koj! Koj twb tau hu zaj nkauj no, tshaj rau hauv internet(网上), kuv tau saib pom lawm. Kuv mas, nyiam zaj nkauj no kawg li lauj!”

Hais tas, Mim ua tib zoo saib Kim no, cas Kim tseem ncia ncia thiab ntws ntws kua muag. Mim tias:

“Aiv aiv nus Kim, cas koj quaj tiag? Hu ib zaj nkauj xwb mas txhob quaj quaj li oj.”

Kim tias:

“Tsis yog kuv xav quaj, yog kuv kho kho siab xwb.”

“Ua li haj tseem tsis yog xav quaj los tsi es.”

Mim hais tas, mus nrho ntawv hauv hnab los so so Kim kua muag, thiab tuav Kim los tom txaj zaum zoo. Tias:

“Me nus Kim aw, cas koj yuav kho siab ua luaj li, tsis yog tim zaj nkauj no xwb pob?”

Kim ncia ncia ib tsam, teb tias:

“Yog ntag, yeej yog zaj nkauj no ntag, nws nthuav tau kuv nplooj siab, hais tau cov lus uas kuv xav hais.”

Mim rov qab so so kua muag,tias:

“Nus Kim, koj muaj tus kev nyuaj siab dab tsi no, hais rau kuv mloog seb yom.”

Kim hlu ib pas, tias:

“Tej no, hais lo mas ntev lauj.

“Thaum ub, kuv muaj ib tug luag kawm ntawv (学友), yog ib tus me nyuam ntxhais Hmoob. Wb ua ke kawm theem qes mus theem nrab, theem nrab mus theem siab tau kaum ntau xyoo. Peb tsev neeg ua neej txom nyem zog, tus luag kawm ntawv no thiab nws tsev neeg tau pab pab kuv, kuv thiaj li tau kawm tiav theem siab, wb txoj kev hlub los hlav hlob zuj zus rau lub sij hawm kawm ntawv no.

“Kawm tiav, kuv hais rau nws tias, kuv twb yog kawm phab kev ua qoob thiab yug tsiaj, li mas txiav txim siab nyob hauv zej hauv zos cog qoob cog loo thiab yug tsiaj yug txhuv. Rau qhov, niaj hnub no tsoom neeg twb tsis mob siab kev ua qoob thiab kev yug tsiaj, ntev mus mas yog ib qhov kev txaus ntshai. Tab sis nws tias, ua qoob loo thiab yug tsiaj txhu mas tsis tau txiaj, yuav tsum mus ua zog mas nyiaj txiag thiaj li los tau sai.

“Ua li mas peb tau sib ncaim, nws tawm mus, kuv nyob tsev. Khwv tau peb xyoos, kuv ua tau tsev tsuj tsev vuas ci lam hob tos nws rov los ua txij ua nkawm. Tos mus tos los, nws rov los lawm, tab sis tsis yog rov los kuv tsev, es cia li los tom nej lub zos, ua koj tug tis nyab npaws lawm, hais tias lawv yog mus ua zog es sib paub sib yuav.”

Hais txog qhov nov, Kim twb quaj quaj ua hais tsis tawm lus, Mim los quaj quaj ua yus twb tsis paub yog nyob qhov twg lawm.

Ob leeg nyias quaj nyias tau ib niag tsam. Mim so so kua muag, ntsia lub ntuj, nag twb tu lawm, ntuj ntsuab tawm tuaj, lub hnub qaij mus rau sab hnub poob, tshav ntuj ci ua qaij lias tuaj rau saum tej toj roob hauv pes. Nws sawv tsees los, tuav tau Kim txhais tes, hais ua siab tawv nkuav li tias:

“Los, los cia wb mus tsev.”

Kim so so kua muag, tias:

“Mus los mus, cia mus txog tom zos, kuv mam li xa koj mus nej tis nyab npaws tsev.”

“Tsis, kuv tsis mus tis nyab npaws tsev, kuv yuav mus wb tsev.”

“Leej muam, koj hais li ko txhais li cas? Kuv tsis to taub li os.”Kim nug ua niag tem tog quav tsawv li.

“Leej nus, auj, tsis yog, me koj txiv, thov txhob tu tu siab mog. Hnub no kuv txiav txim siab yuav ua koj tus me nyab, nrog koj nyob ib txhiab mus lawm ib txhis. Mus, wb mus tsev, cia wb mam los khwv mam los npaj, mam los rhawv tsim wb lub neej tshiab mus lawm yav tom ntej.”

 

2015-06-21, sau nyob Paj Tawg Lag.

 

注释:考虑到我们的语言环境,文中借词与国外有一定差别。

 
【 文章作者:张元奇 文章来源:张元奇 点击次数:7640 文章录入:苗族风    责任编辑:苗族风 】 
 
 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 
 

 

点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
云南网警


主办:文山州苗学会
Copyright 2007-2015 © 文山苗族 All Rights Reserved 滇公网安备 53262102000271号

苗山新事:侯 健 七彩苗山:吴德华 苗学研究:李维金 苗山音视:陶志文
苗文空间:张元奇 文学园地:陶兴安 苗山风谣:杨朝山
站长信息:QQ 464402767 邮箱464402767@qq.com 手机 15308766544
 站  长:张 元 奇..技 术:杨 永 平、许 东

信息产业部备案
滇ICP备15005284号