设为首页 加入收藏

用户注册· 联系站长 · · ·

>> 您现在的位置: 文山苗族网 HMONGB BANGX DEUS DEB >> 苗文空间 >> 文章作品 >> 正文
 
 

文短篇小说:过眼云烟一段情

文山苗族网 HMONGB BANGX DEUS DEB·[2015-6-23 22:43:09]

(Dab Neeg Tshiab)

KEV HLUB IB VUAG DUA

过眼云烟一段情

[Tus sau yog Chij Tsab]

作者 张元奇

 

Yeej ua hauj lwm nyob rau hauv Paj Tawg Lag.

Noj taub yaj, tsev hauj lwm tso so, Yeej rov qab mus tsev laus nrog niam nrog txiv noj taub yaj.

Yeej tsev nyob tsis deb Pheej Yees Kiab, zaum tsheb txog Pheej Yees Kiab, nqes tsheb tseem yuav mus ib ntus kev tiaj, ntxee ib lub roob thiab hav zoov, dhau ib lub hav teb, nce ib plag toj thiab mam li txog tsev. Lub zos ntawd hu ua Ntav Toj.

Noj tas taub yaj, Yeej yuav rov qab mus ua hauj lwm rau hauv Paj Tawg Lag.

Hnub ntawd, Yeej sawv ntxov ntxov los ua tshais. Ib tsev neeg noj tas tshais, Yeej txawm ncaim niam ncaim txiv, ncaim kwv ncaim tij, sawv kev tsees rov qab mus Paj Tawg Lag.

Nws taug txoj me kev ntawm lawv qhov rooj mus txog nram hav teb, txoj kev faib ua ob tshuam, txoj xis mus rau tom Pheej Yees Kiab, txoj laug mus rau tom tej zos Hmoob ib lub dhau ib lub.

Txog ntawm kev tshuam, Yeej tau pom ib tug ntxhais Hmoob tuaj tom txoj kev laug tuaj. Yeej tsis tau hu tus ntxhais i, tus ntxhais i los tsis tau hu Yeej, ob leeg mus kev ua nyo hau nyos, Yeej nyob tom ntej, tus ntxhais ua qab.

Mus mus, tus ntxhais qheb ncauj hais lus:

“Koj, koj yuav mus tom kiab lov?”

Yeej tsis tau teb sai sai. Ib pliag, Yeej thiaj mam teb tias:

“Eej, yog las maj.”

Ntsiag ib pliag thiab, Yeej tias:

“Auj, kuv yog yuav mus tom kiab zaum tsheb mus ua hauj lwm rau Paj Tawg Lag uas nyob nuj sua teb tom taug. Ua li koj mus kav kiab thiab lov?”

“Tsis yog.” Tus ntxhis teb li.

“Tsis yog, ua li koj mus tom teb ua qoob lov? Ev, koj nyob lub zos twg oj, ua cas zoo li thaum ub kuv twb tsis tau ntsib dua koj li?” Yeej hais.

“Kuv, kuv yog tuaj nuj sua teb tom pes tuaj, kuv tuaj nrhiav neej nrhiav tsav ntawm nej ib cheeb tsam no xwb os.”

“Auj, ua li lov, zoo heev li maj. Peb ib cheeb tsam no ces zos Hmoob coob li coob lauj, tawm no mus ntau ntau lub zos puav leej yog Hmoob nyob xwb xwb li os.”

Ob leeg ke tham ke mus, dhau lub hav teb tas, nkawd nce txoj kev ua sis zas rau pem roob. Saum roob muaj ib lub me dawm, txoj kev dhau ntawm lub me dawm mus. Ob sab yog ob lub me pov roob, tsis siab, los tsis fab.

Yeej nres, hais rau tus ntxhais tias:

“Koj sij hawm puas ceev maj? Yog tsis ceev no ces wb mus saum lub me pov roob no saib zam zuag os.”

Hais tas, Yeej mus rau lub pov roob uas nyob sab laug ntawm txoj kev, tus ntxhais lawv qab mus thiab.

Saum lub ncov roob muaj ib nyuag thaj quav poj, dav kwv yees li ib lub qua tsev, nroj siab li ib dos tej wb, du du, yog zaum rau saud los sis pw rau saud mas zoo kawg. Ib ncig ntug uas qes zog, muaj tej me ntoo qes qes, siab txij li ib tug neeg xwb. Saib deb me ntsis mus, yog ib lub hav zoo, tej xyoob tej ntoo hlob ua ntsuab xuj xiab. Tseem deb mus ntxiv, yog tej plag liaj teb, qoob loo tseem hlav ua zom zaws, ntxim yog ib lub teb chaws uas zoo zoo ua noj ua hnav. Tej lub zos Hmoob, nyob ua ploj loog ploj loog tim tej khuab kwj khuab ha.

Tau pom li no, kho kho siab, Yeej cia li seev hlo suab hu zaj nkauj uas muaj npe tias PAJ TAWG TEB:

“O …… o ……  o …… pwj les ntwg es ……”

Hnov Yeej seev li no, tus ntxhais txais tau seev tias:

“Hmoob nis Hmoob e ……”

Hnov tus ntxhais qheb suab, Yeej hu tau muaj ceem ntxiv:

“Toj roob e …… ib nqag nqag oj,”

 Tus ntxhais txais hlo tias:

“Ib nqag nqag oj.”

Yeej ho hu:

“Liaj teb es …… ib plag plag es,”

Tus ntxhais txais hlo:

“Ib plag plag es.”

Yeej hu

“Dej ntshiab ntws yees nruab kwj ha,

Zej zos txawm yees nyob ruaj cag.”

Ob leeg ua txhij hu:

“Os yiv …… yuj yuj es ……,

Os yiv …… yuj yuj es oj.”

Yeej hu:

“Txhua yam haiv neeg xws neej tsa,

Sib hlub sib txhim rov sib pab.”

Tus ntxhais hu:

“Ntswj ua ib teg sawv nplua nuj,

Tuav tes yuj yees taug kev dav.”

Ob leeg hu:

“Es …… yuj,

Ntswj ua ib teg sawv nplua nuj,”

Hu txog qhov nov, Yeej xyab txhais tes xis mus tuav hlo tus ntshais txhais tes laug, ob leeg sawv ua ib phiaj:

“Tuav tes yuj yees oj …… taug kev dav.”

Hu txog qhov nov, ob leeg plaub txhais tes tsa siab siab, ob txhais tes tseem tuav ceev ceev.

Ob leeg tig plhu zuj zus los, koj saib kuv kuv saib koj, hu ntxiv:

“O …… o ……

Yeej txhais tes xis tso tus ntxhais txhais tes laug, xyab mus ib nyuag qawm hlo tus ntxhais lub duav ua sib sib, hu ntxiv:

“…… o pwj les ntwg es ……

Hmoob …… nis ……”

Yeej pom tus ntxhais lub hauv siab su su, nws muab tus ntxhais lub cev pab tig rau ib sab, xyab kiag txhais tes laug mus nias rau saud, muag muag, tshee tshee, ntas ntas ……

Txais rawv hu:

“Hmoob e ……”

Rov qab tig los koj saib kuv kuv saib koj. Yeej txhais tes laug tuav rawv tus ntxhais ncaj npab xis, txhais tes xis ib nyuag nqus tus ntxhais lub duav, hauv siab ib nyuag txhawb, ua tus ntxhais zuav zuj zus zuav zuj zus rau hauv pem teb saum quav poj lawm. Quav poj ib ncig ntug yog cov me ntoo uas siab yuav luag txij neeg, lawv qaug rau saum quav poj, tsis muaj leej twg saib nyog pom lawv.

Nyob nyob ib niag tsam, ntev li noj ib ob pluag mov tej, tus ntxhais hais tias:

“Koj twb hais tias yuav mus zaum tsheb rau Paj Tawg Lag no, ua cas haj tsis mus zoj zeeg oj?”

Yeej tias:

“Tej no mas tsis ua cas li os, tsheb mus pem xeev thiab nram lag mas, peb caug feeb dhau ib zaug, tsis txhawj dab tsi kiag li os, qhov txhawj mas yog ntshe tsam tsis tau nrog koj nyob lawm xwb.”

Tus ntxhais quj quj pob taws, zaum tib zoo, tias:

“Iv …… yoj, koj mas ua cas nim yuav ua zoo luaj no rau kuv diam, es nyob tsam wb sib ncaim lawm es, puas tseem yuav rov qab tau sib ntsib thiab naj?”

Yeej huas kiag lus hais tias:

“Tau xwb tau xwb, ua cas tsis tau naj, yeej tau xwb xwb li os. Niaj hnub no, xov tooj los muaj, QQ los muaj, xav tshab xo mus los mas yooj yim kawg. Qhia koj xov tooj lub hom muas (号码) rau kuv, nyob tsam mus txog tsev kuv txawm hu rau koj.”

“Qhia ua dab tsi uv! Qhia tsis qhia los, koj nyob koj ib rab teb, kuv nyob kuv ib roog ntuj, quas roob quas hav, quas zeb quas cav, yuav rov qab tau sib ntsib mas nyuaj kawg lauj!”

“Txhob tu siab maj, tsuav saum ntiaj teb no muaj koj thiab muaj kuv, yeej muaj ib hnub yauv tau sib ntsib xwb. Hais los, hais los, hais koj lub hom muas los kuv cim tseg.” Yeej thov thov.

Tus ntxhais muab nws xov tooj lub hom muas qhia rau Yeej cim zoo rau hauv Yeej lub xov tooj, Yeej tias:

“Koj lub npe hu li cas, hais los, kuv zoo cim tseg.”

“Iv, luag tej npe mas phem dab phem tuag, haj sis tsis hais rau koj lauv, yuav paub no mas hnub qab mam qhia koj rau hauv xov tooj los tsis lig.”

“Tau tau tau, tsis qhia los cia li, hnub qab mam nug koj hauv xov tooj yeej tau. Es, kuv nyem seb, koj lub xov tooj puas nrov ov.”

Yeej hais tas, nyem kiag, ua tus ntxhais lub xov tooj nrov leev leev hauv hnab tshos tuaj.

Tham tham tas, ob tug ho tuav tes rwb rawv mus rau tom kiab.

Tav su dua lawm, tab tom tawm thawj tej tsheb uas nce ped thiab nqes nrad tuaj txog. Twb yog tej tub hauj lwm noj tas taub yaj es yuav rov mus tsev hauj lwm, li mas nce tsheb nqes tsheb ib nyuag txiv.

Ob leeg nyias tau zaum rau saum nyias lub tsheb lawm. Yeej zaum rau ntawm ntug qhov rais lub tsheb uas nqes mus nram Paj Tawg Lag, pom tus ntxhais i los tau zaum rau ntawm qhov rais lub tsheb uas nce mus rau pem xeev thiab. Yeej ua plhu luag nyav co co tes rau tus ntxhais, tus ntxhais qhov muag ntsia ntsoov Yeej, tsis tau co tes, ob txhais qhov muag zoo li yuav ntws yuav ntws kua muag.

Tsheb sawv kev nrov ntwg, nyias mus nyias lawm.

Mus txog Paj Tawg Lag, Yeej txog hlo hauv lub tsev hauj lwm, seev ib suab tias:

“Hu xov tooj mus tham nkauj Hmoob lauj, nug seb nws puas txog tsev lawm thiab?”

Yeej xyab tes xuas xuas hauv hnab tshos, iv, xov tooj tsis nyob maj; Xuas xuas hauv hnab ris, iv, tsis nyob thiab maj. Yeej lub siab poob nthav, ob txhais tes plhws ua ceev ceev rau pem toj nram taug, yeej tsis muaj xov tooj nyob qhov twg li!

Yeej qhov muag tsaus niab, qw ib niag suab:

“Ntuj aw …… cas hmoov phem ua luaj li, xov tooj poob lawm lauj! Xov tooj, xov tooj, ib txhiab ob txhiab muas nyog tau lub xov tooj, tab sis, tab sis, ntau tsawg nyiaj los muas tsis tau nkauj Hmoob lub hom muas. Sim neej no, sim neej no, wb txoj kev hlub mas, tsuas yog ib vuag dua xwb lauj! Oj ……”

Ntsaj ib niag suab tsis tau tas, Yeej vau kiag rau hauv pem teb, tsis nco ntuj teb lawm.

 

2015-06-20, sau nyob Paj Tawg Lag

 

注释:考虑到我们的语言环境,文中借词与国外有一定差别。

 

 
【 文章作者:张元奇 文章来源:张元奇 点击次数:5111 文章录入:苗族风    责任编辑:苗族风 】 
 
 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 
 

 

点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
云南网警


主办:文山州苗学会
Copyright 2007-2015 © 文山苗族 All Rights Reserved 滇公网安备 53262102000271号

苗山新事:侯 健 七彩苗山:吴德华 苗学研究:李维金 苗山音视:陶志文
苗文空间:张元奇 文学园地:陶兴安 苗山风谣:杨朝山
站长信息:QQ 464402767 邮箱464402767@qq.com 手机 15308766544
 站  长:张 元 奇..技 术:杨 永 平、许 东

信息产业部备案
滇ICP备15005284号