讲 故 事:石 头 汤
作者:张元奇 文章来源:张元奇 点击数:2188 更新时间:2017-2-28 11:48:53

KUA POB ZEB

石 头 汤

 

Muaj ib tug tub ncig ntuj, ncig mus ncig los, sab kawg nkaus, tshaib tshaib plab. Yuav ua cas thiaj li tsis nyiaj tshaib nev?

Nws khaws tau ib lub pob zeb, coj mus nrhiav tau ib yim neeg, hais rau yim neeg ntawd tias:

“Nej puas muaj yias txos thiab taws rauv? Kuv xav hau ib yias kua pob zeb haus.”

Yim neeg ntawd thawj thawj ib zaug tau hnov hais tias pob zeb tseem hau ua kua haus tau, ceeb kawg nkaus li, txawm teb ncauj pab tus tub ncig ntuj.

Tub ncig ntuj ntxuav yias huv, hais ib ntsis dej rau hauv yias, rauv taws rau, txawm tso lub pob zeb rau hauv yias hau.Hau hau ib tsam, nws siv rab diav mus do do hauv yias ,ib ke do ib ke saj, tias: “Haus nyog nyov nyov lawwm, tiam sis tseem tsis qab ntsev. Nej puas muaj ntsev, pu kuv me me.”

Tswv ntev muab tau me ntsis ntsev rau tub ncig ntuj.tub ncig tso ntsev tas ho hau ib chim, do ib chim, tias: “Qab zoo lawm lauj, ua li nej puas muaj hmoov nplej hmoov pob kws, muaj no muab me ntsis rau kuv.” Tswv tsev muab tau ib cov hmoov nplej hmoov pob kes rau tub ncig ntuj. Ua ua ib tsam, tub ncig ntuj yus hais rau yus tias: “Zoo noj zoo noj, tab sis yog tseem muaj me ntsis ntsig nqaij los si zau dlawb zaub ntsuab mas haj yam qab tshaj.”

Tswv tsev tau hnov, txawm nrhiav tau ib cov zaub dawb zaub ntsuab thiab ib cov tsig nqaij los rau tub ncig ntuj. Tub ncig ntuj hau hau ib tsam, do do ib tsam, muab tau lub ntim los hais tau ib ntim kua dis zaub kua dis nqaij  noj, ib ke noj ib ke hais rau tswv tsev tias : “Eej, eej, qab kawg ,qab kawm, kua pob zeb qab kawg.”Tswv tsev tau pom li, xav tias: “Yiv, tus tub ncig ntuj no muaj peev xwm hau tau kua pob zeb haus lawm tiag, cas yuav txawv ua luaj li???

文章录入:苗族风    责任编辑:苗族风